• Loopse teven zullen geweigerd worden
 • De eigenaar kan voor het plaatsen van het dier de inrichting bezoeken
 • Bij het begin van het logement gaan beide partijen er dan ook vanuit dat de eigenaar zich heeft vergewist van de degelijkheid van de inrichting en de voorziene verzorging
 • Door de ondertekening van de overeenkomst verklaart de eigenaar dat de inrichting geschikt is voor het logement van de hond.
 • Hij ontslaat de uitbaatster van alle schuld voor eventuele problemen die bij of na een logement kunnen ontstaan t.g.v. de aard of de infrastructuur van de inrichting. 
 • Buiten de eigenaar is de 2de contactpersoon gemachtigd de hond te brengen bij het begin van het logement en/of op te halen op het einde van het logement.
 • De uitbaatster kan bij het begin of in de loop van het logement, en zonder dat hiervoor enige schadevergoeding vanwege de uitbaatster verschuldigd is, eisen dat het dier wordt teruggenomen indien het dier een probleem zou stellen voor de inrichting. De terugname moet binnen een zo kort mogelijke tijdspanne gebeuren. In dit geval zijn enkel de verblijfskosten verschuldigd voor de duur dat het dier werkelijk in de inrichting heeft verbleven
 • De uitbaatster is niet verantwoordelijk voor eventuele ziekte, dood, diefstal of ontsnapping van het dier tenzij dit voortvloeit uit een opzettelijke of zware fout in hoofde van de uitbaatster tijdens het logement. In geval van bewezen opzettelijke of zware fout blijft de schadevergoeding beperkt tot de vergoeding van de medische kosten en/of de waarde van het dier, schadevergoeding, met uitsluiting van elke morele schade.
 • De uitbaatster vrijwaart de eigenaar voor elke schade die het dier tijdens de duur van zijn logement zou berokkenen aan derden, aan de uitbaatster of aan de inrichting.
 • Bij het niet-afhalen van het dier op de voorziene datum en zonder verlenging wordt het dier maximum 21 kalenderdagen na het voorziene einde verzorgd. Zeven dagen na het afgesproken einde van het verblijf worden de eigenaar en de 2de contactpersoon per aangetekend schrijven verwittigd. Veertien dagen na het afgesproken einde van het verblijf wordt klacht neergelegd bij de politie. 21 Dagen na het einde van het verblijf wordt het dier overgebracht naar een dierenasiel.
 • Alle wijzigingen (o.a. adres, telefoon, enz.) moeten direct worden gemeld en ten laatste bij aanvang van het verblijf.
 • De eigenaar verklaart dat het te logeren dier gezond is en de vereiste vaccinaties heeft ontvangen.
 • De vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op het voorziene einde van het verblijf.
 • Het vaccinatieboekje zal bij het verblijf voorgelegd worden en zal in het bezit blijven van de uitbaatster tot het einde van het verblijf.
 • Volgende vaccinaties zijn verplicht:                          Ziekte van Carré, Parvovirus, Hepatitis, Kennelhoest en Bordetellose. 
 • Voor elk verblijf dient de eigenaar te vermelden of het dier drachtig, loops of andere specifieke kenmerken heeft